Undo eval docker-machine

April 04, 2019

บางครั้งเราอาจจะไปตั้งค่า docker machine ใหม่ แล้วถ้าจะกลับ จะทำยังไงล่ะทีนี้

ไปตั้ง docker machine ไปใช้ minikube

eval $(minikube docker-env)

ถ้าจะกลับแบบเดิมก่อนหน้านั้น

eval $(docker-machine env -u)